Secretariaat Geen reacties

Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 €17,50 per vier weken voor iedereen. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%. Deze en meer maatregelen neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.

Stapeling zorgkosten voorkomen

Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of langdurige zorg maken ook het eigen risico geheel of gedeeltelijk op of moeten bijbetalen voor onder andere geneesmiddelen. Deze stapeling van zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per maand. Het kabinet neemt daarom een reeks van gerichte maatregelen om voor iedereen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben beschikbaar te houden en betaalbaar te maken, waaronder het abonnementstarief voor de Wmo en de verlaging van de vermogensinkomensbijtelling voor de Wlz. Het is de bedoeling dat beide maatregelen met ingang van 2019 van kracht worden.

Eerder dit jaar werd al het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage in de Wlz verlaagd van 12,5% naar 10%. Ook heeft het kabinet al besloten om het eigen risico voor de zorgverzekering te bevriezen tot en met 2021 en is het kabinet voornemens om de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen te maximeren op €250 per jaar.

Abonnementstarief

Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo gaan huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening een vast tarief van €17,50 per vier weken betalen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage vast te stellen, bijvoorbeeld als er sprake is van mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen. Het abonnementstarief maakt de uitvoeringspraktijk bovendien een stuk eenvoudiger. Het voorkomt bureaucratie en administratieve rompslomp en leidt daardoor tot een soepeler proces en minder fouten.

Vermogensinkomensbijtelling langdurige zorg

Om de zorgkosten verder te beperken wordt vanaf 2019 de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz gehalveerd van 8% naar 4% van het vermogen. Door deze maatregel hoeven mensen, waaronder veel ouderen in verpleeghuizen, minder op hun vermogen in te teren om de eigen bijdragen te betalen.

Secretariaat Geen reacties

GGZ-instelling waarschuwt: duizenden mensen leven in totaal isolement

Ze zijn eenzaam, vervuild, arm en vaak verstoken van gas, water en licht. Volgens Antes, één van de grote instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, leven duizenden mensen in Nederland in totaal isolement. “We zijn enorm geschrokken.”

Antes startte vier maanden geleden een project in Rotterdam, samen met Woonbron. De wooncorporatie stuit steeds vaker op mensen die het niet redden en wil voorkomen dat kwetsbare mensen op straat gezet worden.

Achter zeker honderd voordeuren troffen ze ‘een heel ernstige situatie’ aan. Mensen die vervuild in armoede leven en geen hulp krijgen. Mensen die al vijf jaar zonder gas, water en licht zaten en zelfs een vrouw met acht kinderen die in tweekamerflat woonde met gaten in de vloer en overal ongedierte.

Zorgmijders

“Het zijn mensen die verslaafd zijn, in psychische nood verkeren, zijn afgegleden. Zorgmijders, mensen die vergeten zijn”, vertelt Antes-woordvoerder Koen Burgerhout. Doordat deze mensen bijvoorbeeld geen huur meer betaalden, of bezoek kregen van een onderhoudsmonteur die een vervuilde woning trof, werden ze opgespoord.

Antes is er zeker van dat dit totaal isolement niet alleen mensen treft in de twee onderzochte wijken maar duizenden in Nederland. Burgerhout noemt het een direct gevolg van de veranderingen in het Nederlandse zorgsysteem. “Wie een probleem heeft, moet zelf om hulp vragen. Alleen doen zorgmijders dat niet. Die zijn bang, beschaamd of weten de weg niet.”

Hulp in de wijk

Buren en naasten trekken volgens hem soms aan de bel bij (stank-)overlast. “Maar niet iedereen weet welke instanties je kunt bellen. Veel mensen raken verward in het systeem.” Antes pleit er dan ook voor dat GGZ-hulpverleners weer terugkomen in de wijken. “Hierdoor kunnen mensen eerder de juiste ondersteuning krijgen en wordt een hoop kosten bespaard.”

Hij vergelijkt het met de brandweer. “Die zijn overal aanwezig en worden voor de aanwezigheid betaald en niet afgerekend op de brand die ze blussen. Ook de GGZ moet 24 uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar zijn.”

Het project van Antes en Woonbron loopt nog tot april en wordt bekostigd door Antes zelf. Het is nu in gesprek met de gemeente en zorgverzekeraars over een vervolg. Burgerhout: “Onze werkwijze heeft veel huisuitzettingen voorkomen en daarmee veel geld bespaard. We hopen dat het project voortgezet kan worden.”
Bron: RTL Nieuws

Secretariaat Geen reacties

Particuliere zorg bieden we naadloos op maat

Particuliere zorg

De zorg van Stichting Gravenberch is persoonlijk. Hierin staat de mens centraal. We verlenen zorg vanuit onze dienstbaarheid op maat. Wat is goede zorg? Deze begint bij de inzet van ‘de gave van goede manieren’. Wij vinden het belangrijk dat u zich in welke situatie dan ook comfortabel voelt.  Gezien zorg voor een ieder weer anders is, zijn we instaat om u de zorg te verlenen die het beste bij u past. Zorg welke gericht is op uw wensen. Voor de particuliere zorg hebt u de vrije keuze om uw zorg pakket zelf samen te stellen. U kunt op basis van de beschikbare modules zelf kiezen hoe uw zorg eruit komt te zien zodat u kunt genieten van de rust. Hierin werken we niet taak gericht maar persoonsgericht. Zo bepaald u wanneer u een gediplomeerde helpende of verzorgende wenst te ontvangen of wanneer u hulp in de huishouding nodig hebt of een dagje weg wilt. U kunt zich gerust thuis voelen want onze ambulante zorg past prima in een omgeving waarin u zich comfortabel en het prettigst voelt.

Wij nemen de zorgtaken over

Wanneer de familie niet langer de zorg kan dragen over een familielid dan nemen wij in samenspraak de zorg taken over. Dit kan binnen de reguliere of particuliere zorg. Van belang is te weten dat we zorg opmaat leveren op basis van uw keuze vrijheid. Immers wilt u zelf genieten van goede zorg of uw familielid in goede handen overdragen. Eerst bepalen we samen welke zorg het beste past en dan leveren we deze naadloos op maat. Vraag hier meer over aan onze ledenservice of maak direct een afspraak.

 

Secretariaat Geen reacties

Zorgvrager straks niet langer budgethouder pgb?

Het is (inmiddels) duidelijk dat het persoonsgebonden budget (pgb) fraudegevoelig is. Daarom adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om zorgvragers niet meer automatisch budgethouder van hun pgb te maken. Dat moet fraude door met name juist zorgaanbieders in de toekomst voorkomen.

Veel fraude met pgb

Met het pgb kopen mensen zelf hun zorg in. Een zorgvrager beheert zijn of haar eigen budget en is verantwoordelijk voor een correcte besteding daarvan. Dat gaat vaak goed, maar lang niet altijd. Vooral voor zorgaanbieders is het relatief gemakkelijk om pgb-fraude te plegen. Een cliënt koopt bijvoorbeeld zorg in, waarna de aanbieder meer zorg declareert dan geleverd is. Zorginstellingen in onder meer Utrecht, Ermelo, Arnhem, Zoetermeer en Nijmegen zijn recent betrapt op soortgelijke fraude.

Alles terugbetalen

Zorgkantoren proberen pgb-geld dat uiteindelijk ten onrechte aan zorgaanbieders is uitgekeerd terug te halen. Maar volgens zorgwaakhond NZa hebben zij onvoldoende middelen tot hun beschikking om echte fraudegevallen aan te pakken en te voorkomen dat de zorgaanbieder in kwestie opnieuw ergens anders begint. En helaas trekt de cliënt, dus de budgethouder, in veel gevallen aan het kortste eind. Want als een zorgaanbieder fraudeert moet de budgethouder, als eindverantwoordelijke van het budget, alles terugbetalen. Ook wanneer de fraude niet zijn of haar schuld is.

Machtige zorgaanbieders

Hoe werkt het dan? Als een zorgvrager kan aantonen dat hij of zij niets met de fraude te maken heeft, probeert het zorgkantoor vrijwel altijd om het geld terug te krijgen via de zorgaanbieder. Dat lukt echter niet, zegt de NZa. Zorgaanbieders hoeven namelijk alleen verantwoording af te leggen aan de pgb-houder en niet aan het zorgkantoor. Uiteindelijk draaien de cliënten/budgethouders alsnog voor de fraudekosten op.

Nieuwe maatregelen

De slachtoffers van pgb-fraude zijn in de meeste gevallen de budgethouders zelf. Daarom wil de NZa dat zorgvragers niet langer automatisch het budgethouderschap over hun persoonsgebonden budget krijgen. Ook moeten volgens de NZa zorgaanbieders minder gemakkelijk zorg kunnen aanbieden aan pgb-houders én moeten zij zich gaan verantwoorden tegenover zorgkantoren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt momenteel welke maatregelen mogelijk zijn.

 

Bron: SupportBeurs.nl – Redactie

Secretariaat Geen reacties

Wmo-abonnement positief voor de portemonnee

Om stapeling van eigen bijdragen te voorkomen, voert het kabinet vanaf 2019 een landelijk abonnementstarief in voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Huishoudens die gebruik maken van Wmo-voorzieningen betalen vanaf dan 17,50 euro per vier weken. De eigen bijdragen komen zo los te staan van gebruik, inkomen, vermogen en samenstelling van het huishouden. ‘Dit is een prettige regeling voor mensen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo’, zegt Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66).

Huidige regeling leidt tot stapeling kosten

Als je ondersteuning krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals bijvoorbeeld hulp bij het doen van het huishouden, vervoer in de regio of een maaltijdservice, betaal je voor iedere voorziening afzonderlijk een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de gemeente waar je woont. Zo kan het zijn dat in de ene gemeente een lagere eigen bijdrage wordt gevraagd voor dagbesteding dan in een andere . Door de huidige regeling van het betalen van een eigen bijdrage per voorziening stapelen de kosten zich op voor de zorgvrager. Vera Bergkamp: ‘De formerende partijen wilden graag een eigen bijdrage die in het hele land gelijk is. Daarnaast wilden we de stapeling van kosten aanpakken en iets doen aan de regeldruk en de regels vereenvoudigen voor cliënten.’

Hoe werkt het Wmo-abonnement

De nieuwe maatregel houdt in dat inwoners één vast bedrag van 17,50 euro per vier weken per huishouden betalen als ze gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo. Het speelt geen rol op hoeveel ondersteuning er een beroep wordt gedaan. Voor veel zorgvragers betekent dit in de praktijk een verlaging van hun eigen bijdrage. Dit voelen gemeenten op hun beurt uiteraard in hun portemonnee. Zij ontvangen daarom 145 miljoen van de overheid die is bedoeld om de vereenvoudiging en verlaging van eigen bijdragen op te vangen.

‘Run’ op de voorzieningen?

De partijen die betrokken zijn bij het opstellen van het regeerakkoord zijn zich er van bewust dat de nieuwe maatregel een mogelijke ‘run’ op de Wmo-voorzieningen veroorzaakt. ‘Er moet daarom goed gemonitord worden. De regeling is bedoeld voor de mensen die de hulp echt nodig hebben en erbij gebaat zijn dat er één vaste eigen bijdrage is. Daarom zijn goede keukentafelgesprekken en indicatiestellingen die door gemeenten uitgevoerd worden van belang’, aldus Bergkamp.

Invoering abonnementstarief

De invoering van het nieuwe systeem van een Wmo-abonnementstarief neemt enige tijd in beslag. Bergkamp: ‘We hebben het jaar 2018 nodig voor de uitwerking van de plannen, de communicatie en het overzicht. Per 2019 kunnen we dan van start gaan.’ Daarnaast merkt Bergkamp op: ‘Je kunt niet over je eigen graf heen regeren, maar het is natuurlijk wel onze bedoeling dat de maatregel structureel is en dus ook in een volgende kabinetsperiode geldt.’

Werkt het nieuwe systeem in jouw voordeel? En verwacht jij een ‘run’ op voorzieningen?

Bron: SupportBeurs.nl – Redactie
Secretariaat Geen reacties

Nieuwe website

Stichting Gravenberch krijgt een nieuwe website die beter ingericht en overzichtelijker zal zijn voor iedere gebruiker. Er zal meer aandacht besteed worden aan de nodige en actuele zaken die voor korte lijnen moeten zorgen tussen pastorale medewerkers en cliënten en ook zal de informatie voorziening beter afgestemd worden op de situatie van de gebruiker.

Voor de zakelijke doelgroep komt er een gescheiden afdeling waar men doelgerichte informatie terug zal vinden welke afgestemd zal zijn op consulting. Seminaars en Workshop zullen in de Agenda overzichtelijk worden ingepland.

Ook partner bedrijven, zorgaanbieders en gemeente instellingen krijgen een aparte inloggedeelte waarin informatie onderling gedeeld kan worden. Het bijhouden van een cliënten dossier zal via externe beschermde applicatie bijgehouden worden om te voorkomen dat derden onbevoegden daar geen toegang tot krijgen.   veel meer mogelijkheden bieden. Zo zullen cliënten instaat zijn hun betaalgedrag zelf te regelen, het aanmelden van een geboorte of een overlijden of kunnen ze een huwelijk inzegening aanvragen.

Uw informatie is veilig
Per 1 januari 2018 veranderd er een heleboel op het gebied van veiligheid. Dan gaat de zogeheten  “Sleepwet” in. Deze wet maakt het voor veiligheidsinstanties mogelijk om ongemerkt computersystemen binnen een omgeving van een verdachte te hacken. Hier is er een referendum voor getekend en is het afwachten wat de regering met al de verzamelde handtekeningen gaat doen. Maar wat betekend het voor de ICT van Stichting Gravenberch?

Onze website is voorzien van een veiligheidscertificatie. Dit is te herkennen aan het groene slotje in de balk van de URL. Ook onze servers worden door speciale software goed beschermd. Dit is van de wet een vereiste om te voorkomen dat  gevoelige informatie op straat komt te staan. Om dit te voorkomen hebben we alle gevoelige informatie volledig afgeschermd van het Internet. Hierdoor hebben derden onbevoegden geen toegang tot onze servers en onze informatie.

Stichting Gravenberch zal een audit laten uitvoeren welke vast moet stellen dat:

  • we de beheersmaatregelen voor de Gravenberch PKI (Public Key Infrastructure) en de Gravenberch informatiebeveiliging hebben beschreven en vastgelegd, en
  • dat deze maatregelen op het moment van het onderzoek zullen zijn geïmplementeerd, en
  • dat deze maatregelen voor een periode van 12 maanden effectief dienen te functioneren conform de beschreven opzet.

Wanneer is de nieuwe website operationeel.
De website is een zeer kostbaar stuk gereedschap welke onmisbaar is voor onze organisatie. De website zal in fases gebouwd worden. Eerst zal de vormgeving en informatie voorziening m.b.t de dienstverlening in een ander jasje gestoken worden. En zal tevens ook de nieuwe “Mijn Gravenberch” applicatie gebouwd worden. Dit besluit is al door het Bestuur genomen en in het vierde kwartaal mee gestart worden.

 

Secretariaat Geen reacties

(Nieuw) Reserveer hier uw ledenvervoer

Als u niet over vervoer beschikt, kunnen wij zorgen voor uw vervoer naar en van de kerk, uw huisarts, het ziekenhuis, dagbesteding, een familie bezoek of naar het winkelcentrum. U wordt dan opgehaald en gebracht naar uw bestemming. Reserveer tijdig uw vervoerder. U kunt 24 uur van te voren van Maandag tot Zondag uw vervoer reserveren. De tijden staan vermeld op de vervoerders pagina. Onze vervoersdienst wordt door vrijwilligers ingevuld die u met een particuliere auto vervoeren.

Wilt u meer weten over deze dienst? Klik dan op deze link: https://stichtinggravenberch.nl/ledenvervoer/

Secretariaat Geen reacties

Doneer uw eigen steen met family naam

Familie naam in steen

Project 2020 heeft als doel om de gemeente van de Heere Jezus Christus een betere gestalte te geven en veel meer mensen te bereiken met de waarheid van het Woord, in Eenheid met elkaar God te aanbidden in een omgeving van broederlijke liefde, vrede en rust. Een plek waar eenieder God Zijn onfeilbare liefde voor hen die willen deelnemen wil openbaren en wil helpen en ondersteunen in hun wandel naar hun door God gegeven bestemming. Om dit te kunnen doen vragen we eenieder om in geloof met ons te staan en een partner van God te worden in dit project, dat wij in eenheid bij machte zijn om dit samen als offer aan God op te dragen. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Ongeveer 3000 tot 5000 gezinnen krijgen de gelegenheid om een steen te doneren welke zichtbaar zal worden gebruikt voor het huis van de Heer. We vragen aan iedere deelnemer om aan boord te komen van Project 2020. We geloven dat, als we met z’n allen een minimaal bedrag van € 10,- of meer zaaien we daarmee al een steen hebben gelegd voor de bouw van Project 2020.

2020, is zo voor de deur en daarom wordt iedere bijdragen of gift door Zijn genade dankbaar ontvangen in vastberadenheid dat we door blijven gaan met de verspreiding van het Evangelie van het ware Woord van Genade, Liefde, Hoop en Eenheid.

Hoe kan ik deelnemen?

Klik op deze link https://useplink.com/payment/FfQJ7BKWMNrh7N3xeA2M en zaai uw gift in een toekomst waarin God u Zijn liefde zal openbaren. Of ga naar onze website https://stichtinggravenberch.nl/doneren en maak veilig en gemakkelijk via iDeal een willekeurig bedrag over onder vermelding van Project 2020. Wenst u regelmatig een vastbedrag over te maken, download dan hier ons SEPA formulier.

Lees het volledig bericht op https://stichtinggravenberch.nl/project-2020/

Secretariaat Geen reacties

Project 2020 start

Project 2020 is van start gegaan.

U bent wekelijks getuigen van al onze inspanningen om de waarheid van het Woord te delen met velen van u. Uw reacties en bemoedigingen hebben ertoe geleid dat anderen Gods liefde en genade ook zijn gaan begrijpen en zijn gaan toepassen in hun leven. Elke gift die u gegeven heeft en iedere offer die u gedaan heeft is in het belang geweest van de levensverandering van mensen die we dagelijks spreken, voor bidden, helpen met hun geloof, hun huwelijk de opvoeding van hun kinderen en met nog veel meer.
Ons werk willen we blijven voortzetten in de harten waar het geloof nog geen vaste vorm heeft aangenomen. Zoals u ziet is het werk van de Heer onze dagelijkse roeping om mensen te bereiken en te inspireren hun levenswijze te doen veranderen.

Ik ben vastberaden om het Woord van God, wat de blijde boodschap is, daar te brengen in de harten van ieder mens zodat ze Gods liefde voor hen kunnen ervaren. (Ps. Vincent)

We hebben om mensen te bereiken in geloof veel offers moeten brengen en doen dat nu nog. Onze radiostation “Radiofamily7” is een van de media’s die we in het binnen en buitenland inzetten om daar het licht van het Woord in de harten te krijgen.
Onze Stichting is pastoraal gericht op de totale verzorging en de bevrijding, de reiniging en heiliging van de geest en de ziel van de mens. De programmaboekjes die we verspreiden maken het mogelijk om meer mensen kennis te doen maken met het werk van de Heer.
En de vele bezoeken die we afleggen bij de mensen thuis, in ziekenhuizen, gevangenissen, verpleeg te huizen is een onderdeel van de verspreiding van het Woord. De prediking en de Bijbelstudies staan centraal in het geheel van ons werk voor de HEER.

De offers die we brengen zijn enorm. We hebben een totaal ander leven en leven niet als ieder ander gezin. We zijn dagelijks elke dag van smorgens vroeg tot laat in de avond zeven dagen in de week met Gods onfeilbare liefde door Zijn Woord bezig. (Ps. Sandra)

Onze resources zijn heel beperkt en kunnen we niet veel mee doen. Alles dat we kunnen doen komt vanuit onze eigen inkomens. We worden niet gesubsidieerd of hebben geen lening bij banken lopen.
Onze kerkelijke organisaties zijn geheel schuldvrij en prijs de Heer daarvoor. We mogen op Hem vertrouwen en geloven dat Hij het doet.
Na ongeveer zeven jaar sparen hebben we een tweedehands bedrijfsauto kunnen aanschaffen. We zaaien overal in. Of het door onze inspanningen in het werk van de Heer is of het met mensen zijn die we spreken, we zaaien en weten dat wat en waar we gezaaid hebben we ook zullen oogsten.

Leg uw eigen steen met uw naam erop.

Familie naam in steen

Project 2020 heeft als doel om de gemeente van de Heere Jezus Christus een betere gestalte te geven en veel meer mensen te bereiken met de waarheid van het Woord, in Eenheid met elkaar God te aanbidden in een omgeving van broederlijke liefde, vrede en rust. Een plek waar eenieder God Zijn onfeilbare liefde voor hen die willen deelnemen wil openbaren en wil helpen en ondersteunen in hun wandel naar hun door God gegeven bestemming. Om dit te kunnen doen vragen we eenieder om in geloof met ons te staan en een partner van God te worden in dit project, dat wij in eenheid bij machte zijn om dit samen als offer aan God op te dragen. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Ongeveer 3000 tot 5000 gezinnen krijgen de gelegenheid om een steen te doneren welke zichtbaar zal worden gebruikt voor het huis van de Heer. We vragen aan iedere deelnemer om aan boord te komen van Project 2020. We geloven dat, als we met z’n allen een minimaal bedrag van € 10,- of meer zaaien we daarmee al een steen hebben gelegd voor de bouw van Project 2020.

2020, is zo voor de deur en daarom wordt iedere bijdragen of gift door Zijn genade dankbaar ontvangen in vastberadenheid dat we door blijven gaan met de verspreiding van het Evangelie van het ware Woord van Genade, Liefde, Hoop en Eenheid.

Hoe kan ik deelnemen?

Klik op deze link https://useplink.com/payment/FfQJ7BKWMNrh7N3xeA2M en zaai uw gift in een toekomst waarin God u Zijn liefde zal openbaren. Of ga naar onze website https://stichtinggravenberch.nl/doneren en maak veilig en gemakkelijk via iDeal een willekeurig bedrag over onder vermelding van Project 2020. Wenst u regelmatig een vastbedrag over te maken, download dan hier ons SEPA formulier.

 

Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen.

Uw bijdragen wordt zeer gewaardeerd.

Maak nu uw gift of meer over voor Project 2020

Secretariaat Geen reacties

Vacature vrijwilligers in de huishoudelijke zorg

Stichting Gravenberch is het diaconie en steunpunt voor pastorale zorg aan leden van de gemeente ‘de Berg’. Ook bieden wij vanuit het WMO thuiszorg op maat. De kleinschaligheid van Stichting Gravenberch garandeert een hoge  persoonlijke betrokkenheid van onze pastorale medewerkers. Hierbij staat de christelijke zorg centraal en zijn de belangrijkste uitgangspunten de wensen van de client, de zorgzaamheid, de kwaliteit en klantgerichtheid. Met als motto “Persoonlijk & Vakkundig” bieden wij persoonlijke verzorging, begeleiding en hulp in het huishouden.

Profielschets

Om deze vrijwillige functie in te vullen zoeken wij naar iemand die de doelstelling van Stichting Gravenberch van harte wil ondersteunen en zijn/haar tijd wil inzetten t.b.v de gehele organisatie.

Je gaat aan de slag als: Huishoudelijk Medewerker

Je bent al lid van de kerk gemeente de Berg of wil daar deel aannemen
Je bent breed inzetbaar binnen de regio waar je woonachtig bent
Je bent christelijk sociaal, representatief, zelfstandig en flexibel
Je kunt signalen van cliënten oppikken en hiermee aan de slag gaan
Je hebt inhoudelijke kennis van huishoudelijke werkzaamheden
Je bent zorgzaam en kunt je verplaatsen in de situatie van de cliënt

Voor meer informatie klik hier.