AGB-Code

Secretariaat

2719 EP Zoetermeer

Maandag tot Donderdag

09:00 - 15:00
Klantenservice
088-532 77 00
Welkom bij Stichting Gravenberch, het steunpunt voor uw Thuiszorg.

AGB-Code

Secretariaat

2719 EP Zoetermeer

Maandag tot Donderdag

09:00 - 15:00
Klantenservice
088-532 77 00

Klachtenregeling

Klachten

Stichting Gravenberch heeft het liefst tevreden cliënten en is pas tevreden als u dat bent. Mocht de dienstverlening niet naar tevredenheid verlopen, dan horen wij dat graag van u. Uw klacht geeft ons de mogelijkheid onze zorg te verbeteren. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Mocht u zich eventueel laten bijstaan door een jurist, dan zijn deze kosten uiteraard wel voor uw rekening.

  • Interne klachtenprocedure

Wanneer u niet tevreden bent, kunt u dit in eerste instantie bespreken met uw Zorg Coördinator. In veel gevallen leidt zo’n gesprek tot de oplossing van het probleem. Als dat niet het geval is, dan kunt u zich met uw klacht mondeling of schriftelijk wenden tot de leiding van Stichting Gravenberch. In de meeste gevallen worden klachten samen tot een goed einde gebracht. Ons uitgangspunt is dat wij ‘goede zorg’ willen bieden en u daarin het regie terug willen geven. Dat zorgt ervoor dat we gehoor wensen te geven aan uw wensen binnen de gestelde kaders van onze zorg.

Hulp bij het innemen van een klacht

Wanneer een cliënt niet instaat is om zelfstandig een klacht in te dienen kan de cliënt de klachten functionaris (of wanneer deze op het moment dat een cliënt de klacht wil indienen deze niet aanwezig is, een van de managers) vragen om hem/haar te helpen bij het opstellen van een klacht.

De volgende procedure treedt bij het indienen van een klacht in:

  • De cliënt bespreek zijn klacht met de Zorg Coördinator om tot een oplossing te komen;
  • Als dit niet tot een oplossing leidt, dan went de cliënt zich tot de verantwoordelijke manager en/of klachtenfunctionaris bij Stichting Gravenberch. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Bespreking met zorgverlener

In eerste aanleg is het voor beide partijen (cliënt/zorgverlener) het meest praktisch om op basis van onderling overleg tot een vergelijk te komen. Wanneer er een meningsverschil ontstaat of wanneer een der beide partijen niet tevreden is over de gang van zaken, vraagt Stichting Gravenberch van zowel cliënt als van de medewerker om de geschillen onderling samen op te lossen.

Bespreking klacht met manager

Er zijn uiteraard gevallen denkbaar waarin klachten niet op basis van een onderling overleg tussen cliënt en zorgverlener kunnen worden opgelost. In deze gevallen biedt Stichting Gravenberch de mogelijkheid aan de cliënt om een officiële klacht in te dienen. De cliënt kan dit doen door per post aangetekend, fax of e-mail een klacht in te dienen bij Stichting Gravenberch.

De cliënt dient voor een goede afhandeling van de klacht echter wel de volgende zaken, al dan niet globaal, te vermelden:

  • De reden van de klacht
  • Op wie de klacht betrekking heeft
  • Wanneer de klacht zich heeft voorgedaan
  • Wat heeft de cliënt zelf reeds voor actie ondernomen omtrent de klacht

Op basis hiervan zal de klacht worden doorgestuurd door de eerste persoon die deze klacht ontvangt, naar de klachtenfunctionaris van Stichting Gravenberch. Deze zal de klacht registreren en aan de manager die verantwoordelijk is voor de vestiging waaronder de klager valt door geven

Waar stuur ik mijn klacht naar toe.

Indienen klacht

De klager dient een klacht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk in bij de klachtenfunctionaris. Indien de klacht (mede) betrekking heeft op een verzoek tot schadevergoeding dan geldt de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar.

Interne afhandeling
De klager dient schriftelijk zijn/ haar klacht in bij de verantwoordelijke manager van Stichting Gravenberch, Einsteinlaan 10, 2719 EP Zoetermeer.

Top
WhatsApp WhatsApp us