Secretariaat Geen reacties

Ministerraad stemt in met openstellen Wlz voor ggz-cliënt

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt de Wet langdurige zorg (Wlz) per 2021 open voor mensen met psychische aandoeningen. De ministerraad stemde vrijdag in met toezending van de wetswijziging aan de Tweede Kamer.

Met dit wetsvoorstel worden mensen met een psychische stoornis voor de toegang tot de Wlz niet anders benaderd dan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening. Doordat in de indicatiestelling de psychische problematiek wordt meegenomen in de beoordeling door het CIZ, wordt er gekeken naar de mens als geheel.

Het gaat naar verwachting om 10 duizend cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben en nu zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Toegang tot de Wlz betekent voor deze mensen dat ze voor lange termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en krijgen zekerheid dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Bij een combinatie van beperkingen, zoals autisme met licht verstandelijke beperking, wordt de mogelijkheid om passend zorgaanbod te vinden vergroot.

Kwetsbaar

“Deze aanpassing is bedoeld voor kwetsbare mensen die het echt niet hebben getroffen in hun leven”, zegt Blokhuis. “Hiermee zetten we een extra stap om de zorg die zij zolang als nodig, dat kan levenslang zijn, op de allerbeste manier te regelen. Deze patiënten en hun naasten hebben al genoeg zorgen. Met lange termijn meer zekerheid over de goede zorg waar ze van op aan kunnen, hoop ik dat we iets van hun zorgen kunnen verlichten.”

Met de aanpassing van de wet geeft het kabinet invulling aan een van de voornemens uit het regeerakkoord en wordt tegemoetgekomen aan een lang geuite wens van partijen in de ggz-sector. Dat de aanpassing pas in 2021 ingaat heeft er mee te maken dat het aanpassen van de Wlz met grote zorgvuldigheid moet gebeuren, omdat het om kwetsbare mensen gaat die ook tijdens het proces zoveel mogelijk zekerheid verdienen, aldus het ministerie.

VWS werkt met meer dan 15 betrokken partijen samen, zoals CIZ, GGZ Nederland, cliëntorganisaties, beroepsgroepen, brancheorganisaties, ZN, VNG, Zorginstituut en CAK. Per regio zullen de betreffende zorgorganisaties worden geïnformeerd. Uitgangspunt bij de samenwerking is dat de overgang voor cliënten zo soepel mogelijk zal verlopen.

Motie

Mensen met psychische problemen hebben op dit moment geen toegang tot de Wlz, behalve een beperkte groep die langer dan drie jaar intramurale behandeling nodig heeft. In februari 2014 nam een brede meerderheid in de Tweede Kamer een motie aan, waarin gevraagd werd de toegang van ggz-cliënten tot de Wlz te regelen. Ook het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) lieten al weten toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten belangrijk te vinden.

Belangenorganisatie MIND reageerde eerder verbolgen op het besluit om ggz-cliënten pas in 2021 toegang te geven tot de Wlz. Volgens MIND betekent nieuw uitstel dat duizenden mensen de komende jaren geen passende zorg krijgen. “Cliënten zijn al vier jaar lang aan het lijntje gehouden”, aldus de organisatie. “Het geduld is nu echt op. De Tweede Kamer heeft in 2014 de motie Bergkamp-Keijzer aangenomen om toegang van ggz-cliënten tot de Wlz te regelen. Moet de uitvoering zeven jaar op zich laten wachten?”